loader image

Επικοινωνία

Είμαστε εδώ για να σας λύσουμε κάθε απορία.
Για εσάς που θέλετε να μας ακούσετε μπορείτε να καλέσετε και στο κινητό μας στο +30. 6976537953

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ TRAVELGRAM.GR ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Γενικοί όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μας www.travelgram.gr (εφεξής καλούμενη η Ιστοσελίδα) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του σε σχέση με τα παρακάτω αναφερόμενα. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας μας (συνολικά καλούμενες και οι ‘Υπηρεσίες’). Η Εταιρεία μας Ε-ΤΥΠΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. (εφεξής καλούμενη η Εταιρεία) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Διαδικτυακού μας τόπου.

1. Εταιρεία

TRAVELGRAM.GR
Registration Number: 

Επωνυμια:
Ε-ΤΥΠΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.
Δραστηριότητα:
Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
Αριθμός ΓΕΜΗ: 147460304000.
ΑΦΜ: 801033878 Δ.Ο,Υ Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Διέυθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 154 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54636
Εταιρικό κεφαλαίο:   ευρώ.
Εταίρος και διαχειριστής: 

 

2. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη / συνδρομητή

Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής (π.χ. ξενοδόχος) των Υπηρεσιών μας οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής. Επίσης, οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που αφορούν τις Υπηρεσίες ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Διαδικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ο επισκέπτης/χρήστης των Υπηρεσιών αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σ’ αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση από μέρους του. Ο επισκέπτης/χρήστης Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση τους είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης. Αν η Εταιρεία μας πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ότι περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ή/ και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, β) να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη που τυχόν τηρεί στην Ιστοσελίδα ή στην Εφαρμογή, γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

3. Επικοινωνία μέσω της Travelgram

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω των Υπηρεσιών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως (π.χ. κράτηση καταλύματος), αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μας (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων, διευθυντών, εκπροσώπων, υπαλλήλων, συμβούλων κ.α. της Εταιρείας) δεν έχει ουδεμία απολύτως πρόσβαση και δεν ευθύνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο της επικοινωνίας, τα αποτελέσματα ή τα μη επιθυμητά αποτελέσματα, την καθυστέρηση επικοινωνίας, την αποτυχία επικοινωνίας ή/και την καθυστέρηση ή/και την αποτυχία απαντήσεων μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και των ξενοδοχειακών καταλυμάτων/ιδιοκτητών ακινήτων που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Οι χρήστες/επισκέπτες/ συνδρομητές μας είναι απολύτως υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών.

4. Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

5. Αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας μας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση από μέρους του χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση ο ίδιος αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία μας πλήρως στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

6. Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η Εταιρεία μας καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Εταιρείας μας (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων, διευθυντών, εκπροσώπων, υπαλλήλων, συμβούλων κ.α. της Εταιρείας) οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη των Υπηρεσιών εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες μέσω των Υπηρεσιών, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Εταιρεία, συλλέγονται από την Εταιρεία από τους συνεργάτες της ή από άλλες προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες των Υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και για σκοπούς διευκόλυνσης επικοινωνίας. Οποιοδήποτε περιεχόμενο/πληροφορίες στις Υπηρεσίες δεν αποτελεί απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου/πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω των Υπηρεσιών δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρεία ή με τρίτους. Στον χρήστη/επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες από τη χρήση των Υπηρεσιών.

7. Λειτουργία της ιστοσελίδας

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

8. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την Εταιρεία. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Δικαιούχου ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.